Regulamin pobytu zwierząt

Regulamin pobytu zwierząt

1. Podstawowym warunkiem możliwości przyjęcia zwierzęcia domowego w Obiekcie jest zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie dokonywania rezerwacji pobytu w Obiekcie i wyrażenie zgody przez Obiekt. Obiekt poinformuje Gościa w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji, czy we wskazanym przez Gościa terminie dostępne są Ville, w których mogą przebywać zwierzęta oraz czy Obiekt wyraża zgodę na przyjęcie zwierzęcia.

2. Podczas dokonania rezerwacji Gość zobowiązany jest do podania gatunku/rasy zwierzęcia. Obiekt może odmówić przyjęcia zwierzęcia należącego do gatunków / ras powszechnie uznanych za groźne lub agresywne, a w szczególności określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, tj.: Amerykański Pit Bull Terrier, Akbash Dog, Anatolian Karabash, Buldog Amerykański, Dog Argentyński, Moskiewski Pies Stróżujący, Owczarek Kaukaski, Pies z Majorki – Perro de Presa Mallorguin, Pies Kanaryjski – Perro de Presa Canario, Rottweiler, Tosa Inu.

3. Pobyt zwierzęcia w Obiekcie jest możliwy wyłącznie w przypadku zwierząt zdrowych, po okazaniu przez właściciela zwierzęcia książeczki zdrowia zwierzęcia, potwierdzającej aktualne szczepienia przeciw wściekliźnie i odrobaczenie.

4. Ze względu na bezpieczeństwo Gości, zwierzę przebywające poza Villą powinno być prowadzone na smyczy (w przypadku psów) lub w klatce – w przypadku gryzoni - zgodnie z przepisami ogólnymi dotyczącymi wyprowadzania zwierząt.

5. Opłata związana z pobytem zwierzęcia na terenie Obiektu wynosi 50 zł za dobę.

6. Niezgłoszenie pobytu zwierzęcia domowego w Obiekcie wiąże się z nałożeniem kary w wysokości 500 zł.

7. Właściciele zwierząt są zobowiązani do zapewnienia zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w Obiekcie i niezakłócania spokoju innym Gościom.

8. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany zapewnić mu posłanie.

9. Żadne zwierzę nie może przebywać poza Villą bez opieki właściciela bądź osoby upoważnionej.

10. Właściciel zwierzęcia odpowiada za zachowanie czystości po nim zarówno w Villi, jak również na terenie otaczającym Obiekt.

11. W celu załatwienia potrzeb fizjologicznych zwierzę należy wyprowadzać poza teren Obiektu.

12. Właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta na terenie oraz w otoczeniu Obiektu.

13. Zwierzęta znajdujące się Villi nie powinny przebywać na łóżkach, sofach, krzesłach ani innych elementach wyposażenia Obiektu.

14. Zwierząt nie można przyprowadzać do części wspólnych: plac zabaw, korty/boisko, tyrolka.

15. Zwierząt nie można kąpać w stawie lub jacuzzi.

16. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń.

17. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z Obiektu na koszt jego właściciela.

18. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu właściciel zobowiązany jest na żądanie Kierownictwa natychmiast usunąć zwierzę z Obiektu.

19. Gość przyjeżdżający ze zwierzęciem musi w trakcie meldunku poświadczyć pisemnie fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem.