Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji

Niniejszy regulamin rezerwacji („Regulamin”) określa zasady rezerwacji oraz płatności za pobyt w obiekcie Warmia Resort w Worytach, Al. Lipowa 13A, 11-036 Gietrzwałd („Obiekt”) składającym się z 20 Villi („Ville”) oferowanych do krótkoterminowego pobytu Gościom („Klient”). Niniejszy Regulamin oraz regulamin pobytu Warmia Resort dostępny na stronie nternetowej www.warmiaresort.pl stanowi umowę pomiędzy Warmia Resort Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”) a Klientem Obiektu, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie przez Klienta rezerwacji. Dokonując ww. czynności, Klient potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz ww. regulaminu pobytu Warmia Resort.

I. Proces Rezerwacji Online

Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:
1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych pakietów oraz standardowych noclegów, które przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.

2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną oferowanych pakietów oraz standardowych noclegów, Klient może wybrać termin pobytu w wybranej Villi.

3. Ceny przedstawione w Systemie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Za usługi nieobjęte Rezerwacją, Klient uiszcza należność bezpośrednio w Obiekcie.

4. Po wyborze oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku - formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji. Podanie danych osobowych Klienta w formularzu jest niezbędne w celu możliwości skorzystania z niego i dokonania Rezerwacji.

5. Po uzupełnieniu danych Klient dokonuje wpłaty zaliczki poprzez jeden z wybranych sposobów:
a) kartą kredytową (Visa, Mastercard, Eurocard, JCB, Diners Club, Polcard)
b) płatności elektronicznym przelewem bankowym (mTransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Przelew24)
c) standardowym przelewem bankowym

(*Transakcje kartą kredytową i e-przelewem są realizowane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay*). Obiekt nie jest właścicielem ani operatorem systemu płatności online Dotpay.pl. Klient powinien zapoznać się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez operatora Dotpay.pl.

5a. W przypadku wyboru przez Klienta jednego ze sposobów płatności, o którym mowa w ust. 5 lit a) lub b) powyżej, Klient przekierowany zostanie na stronę umożliwiającą wpłatę zaliczki poprzez system obsługi płatności Dotpay. Autoryzacja danych następuje przez połączenie z systemem Dotpay za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez system Dotpay Klient zostaje automatycznie powiadomiony e-mailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji. Email zawierał
będzie: dane klienta, nazwę obiektu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłaconą zaliczkę oraz kwotę do dopłaty na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. („Powiadomienie”).

5b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o którym mowa w ust. 5 lit c) powyżej, Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie rezerwacji wstępnej wraz ze wskazanym numerem rachunku bankowego do zapłaty zaliczki, która zostanie potwierdzona po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Obiektu. Rezerwacja dokonana w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim utrzymana jest jako wstępna przez 2 dni od momentu jej dokonania i zostaje anulowana, jeśli w tym czasie wpłata zaliczki nie zostanie
zaksięgowana na rachunku bankowym Obiektu. Po zaksięgowaniu zaliczki na rachunku bankowym Obiektu, Klient otrzyma e-maila potwierdzającego rezerwację.

6. W przypadku płatności przez Klienta w sposób, o którym mowa w ust. 5 lit b) powyżej, wszelkie opłaty za dokonanie przelewu ponosi Klient.

II. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji

1. Przy dokonywaniu rezerwacji Klient wpłaca w sposób określony w pkt I ust. 5-5b powyżej, zaliczkę w wysokości 30 % ceny za cały zarezerwowany pobyt bądź całą cenę za pobyt, w zależności od wybranej oferty. Zaliczka lub cała cena za zamówione usługi (w zależności od wybranej oferty) winny zostać zapłacone w terminie wskazanym w potwierdzeniu Rezerwacji.

2. Uiszczenie przez Klienta zaliczki lub całej ceny (w zależności od wybranej oferty), w wyznaczonym terminie jest warunkiem dokonania rezerwacji.

3. W przypadku zapłaty zaliczki, pozostałą kwotę należności za pobyt Klient zobowiązany jest uiścić nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanego pobytu. Zapłata kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi przelewem bankowym, na rachunek bankowy wskazany w Powiadomieniu. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Obiektu.

4. Oferta zawierająca szczegółowe warunki świadczonych usług, w tym ich ceny umieszczona jest na stronie internetowej Obiektu www.warmiaresort.pl.

5. W chwili rejestracji Klienta w recepcji Obiektu, Klient zobowiązany będzie uiścić z góry opłatę klimatyczną ustalaną corocznie przez Urząd Gminy. Opłata klimatyczna naliczana jest za osobę za każdy dzień pobytu.

6. Brak wpłaty przez Klienta zaliczki lub całej ceny, w zależności od wybranej oferty, w terminie wskazanym w potwierdzeniu Rezerwacji uznaje się za rezygnację z dokonanej Rezerwacji, co skutkuje nie zawarciem Umowy między Klientem i Obiektem.

7. Jeżeli oferta lub potwierdzenie Rezerwacji nie stanowią inaczej (np. poprzez wskazanie, że oferta jest bezzwrotna lub że brak jest możliwości zmian lub anulacji), Klient jest uprawniony do anulowania potwierdzonej Rezerwacji zgodnie z warunkami wybranej oferty. W takim przypadku Obiekt umożliwi Klientowi bezkosztową zmianę terminu rezerwacji lub zwróci Klientowi w całości wpłaconą zaliczkę na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. W przypadku bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji, kwota wpłaconej zaliczki zaliczona jest na poczet ceny nowej rezerwacji. Anulowanie Rezerwacji winno nastąpić w formie e-mailowej na adres: recepcja@warmiaresort.pl.

8. W przypadku, gdy Klient: (i) anuluje Rezerwację na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej przewidzianego pobytu z wyłączeniem oferty „Bez ryzyka” lub (ii) nie stawi się w Obiekcie w zaplanowanym dniu przyjazdu, wówczas zaliczka nie podlega zwrotowi.

9. W przypadku wyboru przez Klienta „oferty bezzwrotnej”, przy dokonywaniu rezerwacji Klient wpłaci w sposób określony w pkt I ust. 5-5c powyżej, bezzwrotnie 100% ceny za cały zarezerwowany pobyt. W takim przypadku cena jest obniżana o 5% w stosunku do ceny regularnej, jednak wówczas w przypadku rezygnacji przez Klienta z pobytu, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

III. Ustalenia Końcowe

1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.

2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Dotpay.pl.

3. Obiekt oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponoszą odpowiedzialności za niedostępność systemu, która wynika nie z ich winy lub innych czynników niezależnych.

IV. Dane Osobowe

Wykonując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanym dalej „RODO”, WARMIA RESORT SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie 02-972, ulica Prymasa A. Hlonda 2 B lok. 122, zarejestrowana w pod nr KRS: 0000776259, zwana dalej „Spółką“ informuje, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WARMIA RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie (02-972), ulica Prymasa A. Hlonda 2 B lok. 122, zarejestrowana pod nr KRS:0000776259; NIP: 9512480321; REGON: 382803697
b. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rezerwacji noclegu w obiekcie Warmia Resort oraz świadczenia usług na Pani/Pana rzecz przez Spółkę związanych z pobytem w Warmia Resort, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu realizacji umowy zawartej między Panią/Panem a Spółką dotyczącej pobytu w obiekcie Warmia Resort; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody; w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia
roszczeń bądź obrony praw Spółki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Spółki;
c. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Spółki, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, w tym usług płatniczych oraz inne spółki z grupy ADEPT;
d. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok, chyba że wcześniej zostanie przez Panią/Pana odwołana zgoda na ich przetwarzanie; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
f. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
h. podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w pkt b powyżej;
i. wobec Pani/Pana będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu;
j. ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.

V. Akceptacja Regulaminu

Zaznaczenie opcji „Oświadczam, że przeczytałem i akceptuję Regulamin” oznacza, iż Klient zapoznał się z dokumentem i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Spółka realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
b. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

2. Przy pierwszej wizycie na stronie www.warmiaresort.pl („Serwis”), użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
a. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
b. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

5. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy uważnie się zapoznać.